» ਲੈਂਡੋਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਟਰੇਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਕਸਲ ਟਿਲਟ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਟਿਲਟ ਟੇਲ ਟਰੇਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡੋਲ 6 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੀਕ ਸ਼ੈਲੋ ਟਰੇਲਰ ਲੋਡ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡੋਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਪਿੱਕਅਪ ਜਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਡੋਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਮਲਟੀਪਲ ਗੀਅਰ ਦੇ ਕਈ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਡਰਾਪ ਲਈ ਫ਼ਲੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲੈਸਵੈਨ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੇਖੋ